O spoločnosti

008
Základné informácie

Spoločnosť M5-trade s.r.o., vznikla v januári 1994 so zameraním na predaj širokého sortimentu materiálu určeného pre strojárstvo , stavebníctvo a energetiku.

M5-trade s.r.o. je stabilnou obchodnou organizáciou zaoberajúcou sa nákupom, skladovaním a predajom hutníckych výrobkov, materiálov a zariadení potrebných k zváranie, hadicového sortimentu. Máme vlastné skladové priestory, techniku potrebnú na manipuláciu s materiálom, dopravné prostriedky.

Skladové možnosti :

Celkové skladové priestory : 11.000 m2

Kryté skladové priestory :  3000 m2

Nekryté skladové priestory : 7000 m2

Vlastná železničná vlečka

Manipulácia
  • Portálový žeriav s nosnosťou max 6t
  • Vysokozdvižný vozík s bočným zakladačom 2x 2,5t
  • Vysokozdvižný vozík nosnosť 1,6 t
  • Peugeot Boxer

Politika kvality :

009

Politika kvality vychádza z nasledovnej vízie spoločnosti :

  • Budujeme stabilnú,  úspešnú, na zákazníkov a zamestnancov orientovanú firmu
  • Chceme , aby meno M5-trade poznal každý používateľ materiálov ponúkaných M5-trade

Politika kvality spoločnosti vychádza z hodnôt :

a/ Zákazník zohráva v podnikaní spoločnosti kľúčovú úlohu

b/ Zamestnanci M5-trade s.r.o. sú najpodstatnejším zdrojom a predstavujú najväčšiu hodnotu firmy

c/ Tímová spolupráca je základom nášho úspechu

d/ Aktívne sledujeme trh, jeho vývoj do budúcnosti a dynamicky sa mu prispôsobujeme

e/ Budujeme konkrétne a seriózne dodávateľsko-odberateľské vzťahy s partnermi doma ako aj v zahraničí

f/ Vážime si svoju konkurenciu, lebo nám pomáha v raste

g/ Zavádzame modernú technológiu a nebránime sa zmenám

h/ Vytvárame image M5-trade s.r.o. ako dynamickej firmy poskytujúcej kvalitné a komplexné obchodné služby

i/ Zvyšovanie produktivity práce je cesta k dobrým výsledkom

j/ Zlepšovanie efektívnosti a zvyšovaniu výkonnosti je úlohou každého zamestnanca M5-trade

k/ Kvalitou predaja tovarov trvale upevňovať postavenie spoločnosti na trhu a perspektívne zväčšovať jej podiel na celkovom krytí požiadaviek trhu

Firemná kultúra :
010

Firemná kultúra spoločnosti M5-trade s.r.o. výrazne ovplyvňuje správanie zamestnancov , ich vzťah k zvereným hodnotám a vzťah k vlastnej spoločnosti. Správne pochopená a pozitívne vnímaná firemná kultúra výrazne ovplyvňuje celú spoločnosť, spokojnosť zamestnancov a hlavne spokojnosť našich obchodných partnerov.

Každý zamestnanec spoločnosti bol oboznámený so súborom základných hodnôt spoločnosti , pravidiel a noriem správania sa na pracovisku, ako aj na verejnosti.

Etický kódex spoločnosti – hlavné zásady :

  • Ochrana dobrého mena a majetku spoločnosti
  • Každodenné uplatňovanie princípov systému riadenia kvality
  • Budovanie a udržiavanie profesionálnych vzťahov na pracovisku a aj s obchodnými partnermi
  • Dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku
História
1994

Založenie spoločnosti

1999

Udelenie certifikátu ISO 9001

2005

Začiatok výstavby sídla spoločnosti a skladové priestory

2007

- Ukončenie výstavby a sťahovanie spoločnosti

Zdravie a bezpečnosť

Dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zlepšovanie pracovných podmienok a znižovanie rizík možnosti vzniku úrazu je nevyhnutnou súčasťou plnenia pracovných úloh každého zamestnanca spoločnosti. Za plnenie týchto úloh zodpovedajú vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia poľa popisu činností jednotlivých funkcií. Koncepcia politiky BOZP nie je chápaná len ako protiúrazová prevencia, vytváranie bezpečnosti a ochrany zdravia, ale zahŕňa aj podmienky pre uspokojivú prácu, pohodu pri práci, sociálnu ochranu zamestnancov a právnu ochranu iných osôb, ktoré sa s vedomím zamestnávateľa zdržujú na pracovisku. Problematika BOZP je chápaná ako systémová ochrana zamestnancov voči všetkým negatívnym aspektom súvisiacich s prácou.

Cieľom tejto politiky je aj ovplyvňovanie postojov zamestnancov k zdravého spôsobu života, k zvyšovaniu kultúry práce a posilňovanie zodpovednosti za vlastné zdravie.

Spoločnosť spolu s externou firmou v oblasti BOZP a PO v plnej miere zabezpečuje dodržiavanie bezpečnostných predpisov v zmysle zákona o BOZP a PO. Hlavným poslaním na úseku ochrany zdravia pri práci je prevencia a odstraňovanie možných rizík.

Spoločnosť sa taktiež zameriava na dodržiavanie vyhlášky o vyhradených technických zariadeniach, vedie evidenciu, zabezpečuje kontroly a revízie VTZ podľa predpísaného kalendára kontrol. Všetci zamestnanci obsluhujúci VTZ majú predpísané školenia a kurzy.